Политика за поверителност на Фондация „Светлина за живот“

Политика за поверителност на Фондация „Светлина за живот“

Ние от Фондация „Светлина за живот“ сме ангажирани да защитаваме Вашите лични данни.
Препоръчваме Ви да се запознаете с настоящата политика за поверителност, която ще Ви даде
информация как и какви лични данни обработваме във Фондация „Светлина за живот“ като част от
нашата дейност.
Настоящият документ описва политиката на Фондация „Светлина за живот“ във връзка с
получаването и обработването на информация за потребителите.

Какво е GDPR?
Общият регламент за защита на данните (GDPR) е приет през 2016 г., но влиза в сила на 25 май
2018.Регламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на
личните данни в целия Европейски съюз, като целта е да се промени начина, по който организации
оперират с тях. След 25 май 2018, всички граждани на ЕС ще имат пълен контрол над данните,
които предоставят на различните организации. GDPR защитава правата за поверителност на
данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на
Европейския съюз или извън него.

Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни?
Фондация „Светлина за живот“ e организация с нестопанска цел и администратор на лични
данни по отношение на предоставените от Вас и обработвани от нас данни.
Когато се свързвате с нашия екип при попълване на форми за регистрация, формуляр за
кандидатстване или обучение, участие в срещи и други, ние обработваме информацията,
включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които данни: Вашето име, фамилия,
телефон, електронен адрес, организация и друга информация, която сте включили. Ние не събираме
потенциално чувствителна лична информация за расов или етнически произход, религия, членство
в синдикати, сексуална ориентация, здраве и др.
Фондация „Светлина за живот“ обработва личните Ви данни, поради наличие на подробна
нормативна уредба относно здравно-социалните услуги, които Фондация „Светлина за живот“
предоставя.
Фондация „Светлина за живот“ обработва личните Ви данни и на договорно основание, за да
изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на здравно-
социални услуги.
Фондация „Светлина за живот“ може да обработва личните Ви данни след получено съгласие,
което следва да е изрично, ясно, свободно и недвусмислено предоставено лично от Вас за
целите на обработването. Съгласието би ще бъде необходимо като основание за обработка, в
случай че не е налице друго основание.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в
ЦСРИ на организацията или при използване на формите за контакт на уеб-страницата ни.
Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите ЦСРИ на
организацията, както и изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл –
lightforlife@abv.bg

Ние можем също да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това
е необходимо, за да упражним или защитим законните си права.
Фондация „Светлина за живот“ обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото
законодателство.

Защо събираме и обработваме Вашите лични данни?
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним
правомощията си и задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши
права, включително, но не само:
– За да Ви предоставим услугите, предлагани от Фондация „Светлина за живот“;
– За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница,
– За цели, свързани с изпълнение на проекти, обучения и съвместни дейности,
– За да Ви изпращаме информация, свързана със специализираните услуги, които
предоставяме и събития, които организираме;
– За статистически цели
– За цели, необходими за изпълнението на законови задължения на фондацията
Фондацията има правен интерес да събира Вашите лични данни, защото без тях не може да
Ви предостави услугата, към която имате интерес.

Колко време съхраняваме вашите лични данни?
В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на
съхранение на личните данни е различен.
Личните Ви данни се съхраняват за законово определените срокове, поради наличието на
обширна нормативна уредба в областта на социалните услуги и съпътстващите дейности.
Ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас Вашите
лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното основание,.
След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за
продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.
Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочени срок във всеки случай
на наличие на законово задължение за Фондация “Светлина за живот” да направи това.
Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено
съгласие е до оттегляне на съгласието Ви.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита
Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от
Фондация „Светлина за живот“:
1. Право на информация;
2. Право на достъп до личните му данни;
3. Право на коригиране;
4. Право на изтриване;
5. Право на ограничаване на обработването;
6. Право на преносимост на данните;
7. Право на възражение срещу обработване на личните му данни.
Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този
документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването.
Допълнителна информация, свързана с обработването на личните Ви данни, която се дължи
съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на
данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на Фондация „Светлина за
живот“ lightforlife@abv.bg
Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от
(Регламент (ЕС) 2016/679).
В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има
право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до
надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Как защитаваме Вашите права?
Фондация „Светлина за живот“ обработва Вашите лични данни единствено в съответствие с
посочените по-горе цели и срокове. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на
лични данни по всяко време, като ни пишете на lightforlife@abv.bg
Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?
С оглед предоставяне на услуги от наша страна, ние събираме и обработваме Ваши лични
данни. Обработваме личните Ви данни с оглед изпълнение на законови задължения, за реализиране на договорни задължения или при наличие на съгласие от Вас.
В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша
страна, Фондация “Светлина за живот” няма да бъде в състояние да предостави своите
услуги, така например да Ви предостави социални услуги.
Политиката за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви,
произтичащи от Закона за защита на личните данни или друго относимо законодателство.
Тя има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и
какви права имате.
Какви мерки за защита на Вашите данни прилагаме?
Фондация „Светлина за живот“ осигурява максимална защита на всички лица, предоставящи
своите данни в организацията. Фондация „Светлина за живот“ не разпространява Ваши лични
данни без изричното Ви съгласие. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни,
те ще бъдат изтрити трайно и няма да бъдат използване в бъдеще, освен ако не е налице Ваше
изрично съгласие.

Контакти
Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по
електронен път на адрес: lightforlife@abv.bg, или на телефон 0878 98 02 23.