ОТКЛЮЧИ ПОТЕНЦИАЛА СИ

Център за обществена подкрепа с 4 места за спешен прием ,,Слънчева пътека“ е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставяне и настаняване на деца в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, оценяване на родителски капацитет, посредничество в случай на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, превенция на изоставянето и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Институцията разполага с Център за спешен прием на деца и родители в случай на кризисна ситуация.

Психологически

консултации

на деца и семейства в риск

Социални

консултации

на деца и семейства в риск

Логопедична

терапия

Училищна

подкрепа,

превенция

на отпадане

от училище

Оценка

на родителски

капацитет

Повишаване

на родителски

капацитет

Арттерапия

ЗА деца

Арттерапия

зА деца 

И родители

Арттерапия

за семейства

Психотренинг

на семейства

Контактен

център

Осигуряване

на подслон

МУЗИКОТЕРАПИЯ

ЗА ДЕЦА

ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ

ЗА ДЕЦА