ПОДКРЕПА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА СОЦИАЛНА
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕКРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Цел на проекта е да се изгради действащ социален механизъм за  подобряване достъпа до пазара на труда и професионалната реализация на хора  с увреждания чрез   здравно-социални услуги, психологическа подкрепа   и  обучения за придобиване на ключови компетентности.
Да се предложат мерки за активното включване на социално уязвима група от хора с увреждания  чрез насърчаване на равните възможности, подобрената пригодност за заетост и усвоени нови езикови компетенции. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

ЗА ПЛАТФОРМАТА

Като част от проекта създадохме тази платформа за връзка между хора с увреждания и работодатели за осигуряване на възможност да получат подкрепа при включване в заетост.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 • Дискусии между работодатели и хора с увреждания
• Информационна среща на хора с увреждания с работодатели

Платформата РАБОТА стартира през 2020 г.
Разработена е в рамките на проект на Фондация „Светлина за живот“
по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.