ЛИЦЕНЗИ

Фондация „Светлина за живот“ е организация с нестопанска цел, регистрирана с решение на СГС от 06.06.2001 г. по
фирмено дело № 5861/2001 съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Фондация „Светлина за живот“ е регистрирана в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално
подпомагане – Удостоверение за регистрация №653-05 за предоставяне на социални услуги като
„Център за Социална Рехабилитация и Интеграция за възрастни хора”

Фондация „Светлина за живот“ е регистрирана в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално
подпомагане – Удостоверение за регистрация №653-04 за предоставяне на социални услуги като
„Мобилен Център за Интеграция на възрастни хора с увреждания“