Проект: BG05M9OP001-2.032-0051-C01 „Социално включване на хора с увреждания
в живота на общността“

Обща стойност на проекта: 197 492.68 лв., от които 167 868.78 лв. европейско
и 29 623.90 лв. национално съфинансиране.

Програма Работа

Програма работа